บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 

บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์สำหรับ บุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เตรียมเอกสารประกอบคำร้อง ( การจัดเตรียมเอกสารประกอบคำร้องทางไปรษณีย์)
2. วิธีการยื่นคำร้องขอ ( วิธีการยื่นคำร้อง )
3. วิธีการรับเอกสาร ( วิธีการรับเอกสาร )

หมายเหตุ
1. ยื่นใบคำร้องพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
2. ชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดย วิธีการส่งเงินค่าธรรมเนียมทาง ระบบ TELEGRAPHIC TRANSFER (วิธีการส่งเงินค่าธรรมเนียมทางระบบ TELEGRAPHIC TRANSFER)  


.


แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
(Application for Police Clearance Certificate)
แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
(Letter of Power Attorney Form)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
(Sample of Required Documents in Applying Police Clearance Certificate)
แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลมีสัญชาติไทย
(TESTIMONY MEMORANDUM FOR THAI NATIONALITY)
แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
(TESTIMONY MEMORANDUM FOR NON-THAI NATIONALITY)
แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีใช้เพื่อตรวจสอบประวัติในต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์
(Form of Taking Fingerprint for Criminal Record Checking outside Thailand (except USA and Singapore))
 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ