บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 

บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับ บุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
• กรณีไปศึกษาต่อ
• กรณีไปสมรส
• กรณีไปทำงาน
• กรณีขอมีถิ่นที่อยู่
• กรณีอื่นๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption) , การติดตามคู่สมรส ฯลฯ
หมายเหตุ
1. ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
2. ชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

(แปลเอกสารเป็นไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศโดยรับรองการแปล จากหน่วยงานหรือสถาบันการแปลภาษาที่เชื่อถือได้) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำร้อง ท้ายเว็บไซต์นี้
 เอกสารประกอบคำร้อง )

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เตรียมเอกสารประกอบคำร้อง ( การจัดเตรียมเอกสารประกอบคำร้อง)
2. วิธีการยื่นคำร้องขอ ( วิธีการยื่นคำร้อง )
3. วิธีการรับเอกสาร ( วิธีการรับเอกสาร )

.


แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
(Application for Police Clearance Certificate)
แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
(Letter of Power Attorney Form)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
(Sample of Required Documents in Applying Police Clearance Certificate)
แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลมีสัญชาติไทย
(TESTIMONY MEMORANDUM FOR THAI NATIONALITY)
แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
(TESTIMONY MEMORANDUM FOR NON-THAI NATIONALITY)
แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีใช้เพื่อตรวจสอบประวัติในต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์
(Form of Taking Fingerprint for Criminal Record Checking outside Thailand (except USA and Singapore))
 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ