บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 
  ตัวแทนรับจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ Fed-ex ทั่วโลก
 เนื่องจากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีปริมาณงานที่ต้องบริการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า ไม่สะดวกในการขอรับบริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯทางไปรษณีย์ ศูนย์บริการจึงอนุมัติให้บริษัทตัวแทน ( Outsource) มาดำเนินการรับเอกสาร พร้อมจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ Fed-ex ไปให้ท่านเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว และเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและขอใช้บริการได้ที่เว็บไซด์ www.a-plusservice.com หรือ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ โทรศัพท์ 02-205-2168-9 ในวันและเวลาราชการaa
 Police Clearance Service Center have amount of work required certification and inspection services to the public a lot, which action may be delayed. Not easy to apply. In order to alleviate the suffering and to facilitate the public. The Company intends to apply for a certificate in the mail. Services are approved agents. (Outsource) to the document. Clearance Certificate delivered via Fed-ex courier to you in case of emergency.
More information, please contact www.a-plusservice.com or Police Clearance Service Center 02-205-2168-9
ลงวันที่ 24 ก.ค. 2557  


  แจ้งเตือนกรณีมีการแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ตาม WebSite ต่าง ๆ ที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือให้ความช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤตินั้น หน่วยงานขอแจ้งให้ทราบว่า หน่วยงานไม่..
  ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กรณีที่ผู้ร้องยื่นเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบไม่พบประวัติ..
  การแจ้งขอจองคิวการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณียื่นขอเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
เนื่องจากสถานที่ให้บริการของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับการรองรับประชาชนที่มาขอใช้บริการในปริมาณมาก ๆ ในคราวเดียวกั..
  โครงการลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ PCC Trust Mark
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ หรือ PCC Trust Mark จากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความป..
  การชำระค่าธรรมเนียมในการการขอออกหนังสือรับรองความประพฤติ
The Certificate of Good Conduct Fee Payment

ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท เพื่อจัดส่งให้กับ..


 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ