บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 
  การชำระค่าธรรมเนียมในการการขอออกหนังสือรับรองความประพฤติ
The Certificate of Good Conduct Fee Payment
 ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อนำข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบในการพิจารณาออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ดังนั้น การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นอกจากต้องแนบแสตมป์เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสารกลับด้วยแล้ว ยังต้องส่งค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกจำนวน 100 บาท มาด้วย
โดยวิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

ชื่อธนาคาร/สาขา: ธนาคาร UOB สาขาสยามสแควร์
Bank Code: 024
Branch Code: 772
Swift Code: UOVBTHBK
ที่อยู่: 410-410/1 สยามสแควร์ซอย 6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี: Police Clearance Center
เลขที่บัญชี: 772-163-299-0
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

หมายเหตุ: ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้กับธนาคารให้เรียบร้อยพร้อมกับจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จำนวน 100 บาท โดย
1.ให้ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม จำนวน 100 บาทถ้วน เป็นเงินไทย
2.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโอนเงิน ผู้โอนหรือผู้ขอหนังสือรับรองฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้ง Inside และ Outside โดยให้ท่านดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เรียบร้อย ณ ธนาคารต้นทาง
3.หากค่าธรรมเนียมส่งมาไม่ครบถ้วนเพียงพอ ท่านจะไม่ได้รับเอกสารตามที่กำหนด และธนาคารปลายทางจะปฏิเสธการตอบรับและคืนเงินกลับไปให้ท่าน ณ ธนาคารต้นทางaa
 The Police Clearance Center would like to inform you that the delivery of the Certificate of Good Conduct will be charged amount 100 baht. A fee will be used for criminal background checking as a part of the application process. This announcement is affective from 1 October 2012.
For postage delivery, you need to enclose addressed envelopes, stamp and a confirmation of money transferred to The Police Clearance Service Center bank account, which its details as following:

Bank Name/Branch: UOB Bank / Siam Square Branch
Bank Code: 024
Branch Code: 772
Swift Code: UOVBTHBK
Bank Address: 410-410/1 Siam Square Soi 6, Rama I Road, Patumwan, Bangkok Thailand Account Name: The Police Clearance Service Center
Account Number: 772-163-299-0
Account Type: Saving Account
Amount: 100 Baht (one hundred baht)

Notice:
1. The certificate fee amount 100 baht must be paid in Thai currency.
2. All money transfer costs for both inside and outside beneficiary’s country are the applicant responsibility.
3. It should be noted that your certificate application will not be processed until you have provided all required documents and certificate fee.
 • ภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ลงวันที่ 21 ก.ค. 2558  


    แจ้งเตือนกรณีมีการแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  ตาม WebSite ต่าง ๆ ที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือให้ความช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤตินั้น หน่วยงานขอแจ้งให้ทราบว่า หน่วยงานไม่..
    ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กรณีที่ผู้ร้องยื่นเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบไม่พบประวัติ..
    การแจ้งขอจองคิวการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณียื่นขอเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  เนื่องจากสถานที่ให้บริการของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับการรองรับประชาชนที่มาขอใช้บริการในปริมาณมาก ๆ ในคราวเดียวกั..
    โครงการลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ PCC Trust Mark
  ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ หรือ PCC Trust Mark จากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความป..


   Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
  ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ