บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง



  


 





  ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจง ระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน

..

..

..

..

..

..
ลงวันที่ 1 ส.ค. 2557  


คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส. ..


การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส...


คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ..


หน้า1/1
1
 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ