บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 


ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล : Police Clearance Service Center Special Branch, Royal Thai Police  งานบริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ อาศัยอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกรมตำรวจว่าด้วยการกำหนดหน้าที่การงาน ในราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา ตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองของกรมตำรวจ รวมทั้งงานตรวจสอบประวัติบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้กำหนดขั้นตอนการให้บริการเป็น 5 ขั้นตอน 4 จุดบริการเท่านั้น


ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ทำให้สามารถปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้เสนอกระบวนงานออกหนังสือรับรองความประพฤติ ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เมื่อ 4 พฤษภาคม 2548 ประกาศให้ หน่วยงานได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
(Application for Police Clearance Certificate)
แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
(Letter of Power Attorney Form)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
(Sample of Required Documents in Applying Police Clearance Certificate)
แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลมีสัญชาติไทย
(TESTIMONY MEMORANDUM FOR THAI NATIONALITY)
แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
(TESTIMONY MEMORANDUM FOR NON-THAI NATIONALITY)
แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีใช้เพื่อตรวจสอบประวัติในต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์
(Form of Taking Fingerprint for Criminal Record Checking outside Thailand (except USA and Singapore))
 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ